Tsū-ngóo siāu-kài

Ta̍k-ke hó! Guá sī Liāu Hián-i. Tsit-má tī Bí-kok Puget Sound Tāi-ha̍k tiat-ha̍k-hē tsò hù-kàu-siū, mā sī A-tsiu gián-kiù, sing-bu̍t lûn-lí-ha̍k, sìng/pia̍t kah queer gián-kiù, kap sîn-king kho-ha̍k ê kàu-uân.

Guá kuè-khì ū tī Ing-kok Leeds Tāi-ha̍k tsò gián-kiù, mā ū tī Sin-ka-pho Lâm-iûnn Lí-kang Tāi-ha̍k kap Bí-kok Kansas Tsiu-li̍p Tāi-ha̍k kà-tsheh. Koh-khah tsìn-tsîng, guá tī Bí-kok Rutgers Tāi-ha̍k kong-tho̍k ha̍k-sū, koh tī Bí-kok Michigan Tāi-ha̍k kong phok-sū. Sui-jiân tī kok-guā sing-ua̍h tsin tsē nî, guá sim-lāi it-ti̍t iáu sī tsi̍t ê Tâi-uân-lâng.

Guá tsit-má tsú-iàu ê gián-kiù sī tī jīn-ti kho-ha̍k kap siā-huē tiat-ha̍k líng-hi̍k, tsuè-kīn tī-leh siá tsi̍t-pún kóng “ap-pik sìng mi̍h-kiānn” ê tsheh. Tsìn-tsîng guá ū tsò-kuè sióng-siōng-li̍k, si̍t-giām tiat-ha̍k, bí-ha̍k, uē-gí tiat-ha̍k ê gián-kiù, mā tuì Tâi-uân tiat-ha̍k tsiok ū hìng-tshù.

Siūnn-beh si̍k-sāi guá ê pîng-iú ē-sái khuànn guá ê ha̍k-su̍t lí-li̍k, mā ē-sái iōng email ia̍h-sī Twitter lâi tshuē guá khai-káng!